| ثبت نام كاربر 
 
 
 
 
     
  این ماژول  به مدیر پورتال اجازه می دهد که تعدادی عکس دلخواه را در پورتال بارگذاری کند و آن هار به صورت تصادفی نمایش می دهد
     
 
ماژول تصویر تصادفی
 
 
????? ??????