| ثبت نام كاربر 
 
 
 
 
 
     
 

با استفاده از اين ماژول ميتوانيد وضعيت آب و هواي شهرهاي مختلف جهان را در سايت خود نمايش دهيد. اطلاعاتي از قبيل درجه هوا،نمایش وضعیت هوا به صورت گرافیکی  .

     
 
ماژول آب وهوا
 
 
 
 
 
اصفهان
 
  ̊